Wie zijn we?

DTS Beheer & Bewind is een kantoor dat gespecialiseerd is in beschermingsbewind.
Ons kantoor kenmerkt zich door:
  • • Professionele dienstverlening
    • Goede communicatie
    • Binnen wettelijke kaders toegespitst naar de wensen en mogelijkheden van de cliënt
    • Kleinschalig met korte lijnen Samenwerking met andere disciplines zoals zorg, mentor en overheden

Wat is beschermingsbewind?

Beschermingsbewind is een maatregel welke door een rechter wordt opgelegd om het vermogen te beschermen van mensen die om diverse redenen dit zelf niet meer kunnen. Redenen die kunnen leiden tot beschermingsbewind zijn: ziekte, psychische aandoening, overmatig alcoholgebruik enzovoort. De onderbewindstelling kan een tijdelijk karakter hebben als er uitzicht is dat de reden van de onderbewindstelling kan vervallen (herstel van de ziekte). Iemand die onder bewind is gesteld kan in dat geval niet meer zelfstandig over zijn vermogen en zaken beschikken maar doet dit samen met de bewindvoerder. Goede communicatie en een goede verstandhouding met de bewindvoerder is in deze een vereiste om tot een doelmatige bewindvoering te komen.

Werkwijze

Een onderbewindstelling gaat pas in als de kantonrechter een beschikking daartoe heeft afgegeven waarbij een bewindvoerder wordt benoemd. Er wordt gestreefd om vóór de beschikking van de kantonrechter de situatie via een intake in kaart te brengen. Omdat de relatie tussen bewindvoerder en onderbewindgestelde langdurig en ingrijpend is, is het verstandig dat beide partijen een goed beeld hebben van elkaar. Je moet het immers samen doen!
Na de intake besluiten partijen of ze verder met elkaar willen. De bewindvoerder verklaart dit door een bereidheidverklaring te ondertekenen. De rechter zal vervolgens tijdens een zitting de bewindvoerder benoemen.
Als het bewind eenmaal gestart is geeft de bewindvoerder regelmatig rekenschap aan de onderbewindgestelde met betrekking tot alle handelingen die de bewindvoerder verricht heeft. De onderbewindgestelde en de bewindvoerder werken nauw samen om de bewindvoering tot een succes te maken.
Het kan weleens voorkomen dat bewindvoerder en onderbewindgestelde het niet eens kunnen worden over de te nemen koers. In dat geval wordt het geschil aan de kantonrechter voorgelegd, zijn oordeel is in deze dan bindend.

Werkzaamheden

De werkzaamheden van de bewindvoerder zijn o.a.:
• Postverwerking
• Voeren van correspondentie
• Vermogenshandelingen (betalen van rekeningen, beheren van vermogen)
• Verzorgen van belastingaangiften (Box1)
• Aanvragen van toeslagen, bijzondere bijstand
Voor alle andere handelingen die niet onder de normale bewindvoering vallen wordt een machtiging bij de kantonrechter aangevraagd.

Toetsing en controle

Met betrekking tot zijn werkzaamheden legt de bewindvoerder jaarlijks verantwoording af aan de rechter. Deze toetst of de bewindvoerder zijn werkzaamheden naar behoren verricht.
Klachten
Het kan voorkomen dat de onderbewindgestelde niet tevreden is met de dienstverlening van de bewindvoerder. In dit geval kan een klacht ingediend worden bij de bewindvoerder. Als dit niets oplevert kan de klacht bij de kantonrechter ingediend worden. In het uiterste geval kan de bewindvoerder vervangen worden door een andere bewindvoerder.

Kosten

Aan onze dienstverlening zijn kosten verbonden. De tarieven die gelden worden door de kantonrechter periodiek bepaald. Voor diegenen die de kosten niet kunnen opbrengen bestaat de mogelijkheid om bijzondere bijstand aan te vragen. De aanvraag wordt door ons verzorgd.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een vrijblijvend advies. Neem dan contact met ons op.
DTS Beheer & Bewind
Westwagenstraat 81
Postbus 3055
dts-grey4200 EB Gorinchem
T (0183) 74 80 00
info@dtsbewind.nl
www.dtsbewind.nl